Medlemsinbetalning.

Nu är det dags att betala årsavgiften. Vi har massor av aktiviteter för barnen under året, höstdiscot är bara ett av många kostnadsfria arrangemang. Just nu håller vi dessutom på att köpa in leksaker och annat till barnen till ett värde av nära 3000 kronor. Ert medlemskap hjälper till att bidra till vår verksamhet!

Avgiften är 150 kr/familj och önskas inbetald senast 31 oktober.

Plusgiro
384461-0

OBS! Ange ert/era barns namn på inbetalningen

Informationsmöte ang. Skolan i Steninge

Hej föräldrar!

 Jag hoppas att ni har hört och förstått att skolan i Steninge hotas av nedläggning. Vi i föräldraföreningen har förhört oss med lokalpolitiker och nu handlar det alltså inte bara om ett nybygge blir av eller inte. Hela skolan kan stå på spel. Vi måste alla hjälpas åt så att Steninges barn även i framtiden kan gå i sin egen skola!

 Steningeskolans föräldraförening ordnar informationsmöte i Steningeskolans matsal onsdagen den 24/6 kl 19.30. Agendan för kvällen blir en kort nulägesbeskrivning och sedan diskuterar vi hur vi bäst mobiliserar oss för att påverka beslutsfattarna. Visa ditt engagemang genom att dyka upp! Föräldraföreningen bjuder på enklare fika.

 Sprid gärna detta vidare till andra berörda! Ju fler vi är desto mer kan vi påverka!

 Med vänlig hälsning,.
Föräldraföreningen

Namninsamling för en skola i Steninge även i framtiden.

Dra ditt strå till stacken så att ditt barn kan gå i skola i Steninge i framtiden!

Ett lätt men viktigt sätt att bidra är att ladda ner en lista här, samla ihop 25 namnunderskrifter (eller 50 eller 75 …) bland kollegor, släkt och vänner. Lämna sedan listan till någon i föräldraföreningen eller i mappen med namnlistor på någon av förskolorna senast 1/8. Namninsamlingen ska sedan användas för att övertyga politiker om att Steninge behöver en egen skola även i framtiden. Vid frågor kontakta anders.darelius@gmail.com

Tack för att du hjälper till att nå vårt gemensamma mål!

Med vänlig hälsning Steningeskolans föräldraförening genom Anders Darelius, ordf.

Ladda ner listan här: Namninsamlingslistor Steningeskolan

Styrelsemöte 2015-06-04

Protokoll förts vid Steningeskolans föräldraförenings
styrelsemöte 20150604 i Steningeskolans matsal

Närvarande; Anders Darelius, Richard Fransson,
Johan Fernbrant, Ludvig Åhlin och Johanna Davidsson

 1. Mötet öppnas
  Ordförande, Anders förklarar styrelsemötet öppnat.
 2. Genomgång av förgående mötes protokoll
  Förra mötets protokoll läses upp.
 3. Ekonomi
  Richard redovisar, Steningeskolan dag drog in 14834kr. Det finns för tillfället 21747kr
  på kontot. Föreningen har en god ekonomi inför nästa års stora skolresa.
 4. Steningeskolans dag
  Detta år bjöd vi även in blivande f-klassens familjer. Kvällen bjöd som vanligt på många olika och roliga aktiviteter. Bland annat erbjöds det skön sång från barnkören, lamm-safari, tipspromenad, lotterier, choklad-hjul, ponnyridning, kasta ner burkar med liten boll, korvgrillning och mängder med fika. Kvällen drog in 14834 kr till föreningen.
 5. Kommande aktiviteter
  • Skolavslutningen; Skolans 1:or har full koll på avslutningsfikan och sommarpresenten till skolans personal.
  • Hajken; De blivande 3:ornas föräldrar, har haft ett möte tidigare samma dag. Under mötet bestämdes dag för årets hajk 29-30/8 och man delade upp ansvaret mellan sig. Inbjudan till hajken skickas ut till alla elever på skolan, plus blivande f-klass, i slutet av vecka 24.
 6. Övriga frågor
  • Med anledning att samtliga styrelsemedlemmar blev omvalda eller nyvalda, på två år, vid förra årets årsmöte, förde styrelsen en diskussion kring att det kan vara svårt att byta ut flera av posterna vid samma tillfälle. Därför lämna Johanna Davidsson sin post som sekreterare till förfoga vid nästa årsmöte.
  • Information angående ”Ny skola till Steninge”(Nu tillkommer Fredrik Johansson, Henrik Oretorp (C) och Camilla Heurén(Bun), till mötet).
   Henrik Oretorp och Camilla Heurén tog kontakt med oss och undrade hur föreningen ställde sig till de nya förslagen om en F-3 alternativ F-6 skola i Steninge, med tanke på den stora omorganisationen av Halmstads skolor. Fredrik Johansson från sub-gruppen tillsammans med styrelsen delgav sina tankar. Vi ställer oss positiva och kommer driva för att få igenom och igångsättning av bygget för en F-3 skola i Steninge. Det ligger redan budgeterade pengar för en F-5 skola, men med tanke på de olika ämnen som tillkommer i årskurs 6, kommer det antagligen medföra större kostnader och processen stannas upp, om man istället skulle förespråka en F-6 skola. Därför ställer vi oss positiva till att det tars beslut om att bygga en F-3 skola i Steninge, snarast. Styrelsen tog också ett beslut om att vi alla skulle hjälpas åt att sprida informationen till föreningens medlemmar samt bland samhällets övriga invånare(namnunderskrifter, gällande F-3 skola). Med tanke på att Steninge läggs fram som en Service ort(skola,äldreboende,affär) men att vissa politiker verkar vilja se Steninge som en ren sommarby, anser vi att det är viktigt att vi året runt boende höjer våra röster så att vi inte glöms bort. Under mötet bestämdes det också att Anders skulle kontakta Karin Ring, för att hon sedan skulle återuppta kontakten med samtliga partier och förklara våra tankar kring en F-3 skola.

7. Nästamöte
Nästa möte hålls den 13/8 kl.20.00 i matsalen på Steninge skolan.

8. Mötet avslutas
Anders förklarar mötet avslutat.

Yttran från Styrelsen i Steningeskolans Föräldraförening i skolfrågan.

Styrelsen i Steningeskolans Föräldraförening har noga läst barn- och ungdomsförvaltningens förslag till framtidens skolorganisation i Halmstad kommun. Vi anser att den har ett antal brister främst i objektiv argumentation och förankring i kommunens befintliga och önskade samhällsutveckling. Vi tror att många av de argument som lyfts fram snarare grundar sig i förvaltningens strävan till ekonomisk effektivitet och minskad administration än reell kvalitet och positiv samhällsutveckling. I denna yttran kommer vi att redogöra för några av de brister vi har hittat.

Avsaknad av långsiktigt perspektiv

Vi noterar att de långsiktiga perspektiven förankrade i kommunens befintliga och önskade samhällsutveckling saknas i rapporten. Vi saknar exempelvis referenser till kommunens översiktsplan vilket bör vara en grundsten i alla långsiktiga beslut som fattas inom kommunen. Utan långsiktiga perspektiv riskerar begrepp och argumentation som framförs i rapporten upplevas som subjektiva och kortsiktiga.

Brist på definition av begrepp

Vi lyckas inte hitta en objektiv argumentation samt definition av begrepp såsom ”kvalitet” och ”ekonomiskt hållbar”. Särskilt ”kvalitet” upplever vi vara synnerligen subjektivt definierat. Vi förstår att förvaltningen är ålagd att hålla sig inom budgetramar och riktlinjer avseende den funktion som skolan utgör i samhället. Likt ett företag finns skalfördelar att centralisera verksamhet. Det bör också bli enklare för förvaltningen ur ett administrativt perspektiv om dess verksamheter är centraliserade. Detta bör dock inte förväxlas med ordet ”kvalitet” utan tycks snarare beröra ekonomiska aspekter. Det nämns att kvalitet kan förknippas med elevantalet, men vi ifrågasätter om förvaltningens ivriga strävan att öka elevantalet per skola snarare handlar om ekonomiska skalfördelar än kvalitet. Vi har funnit att forskning tyder på att antalet elever snarare bör vara färre för att öka kvaliteten.

http://www.forskning.se/nyheterfakta/teman/skola/tiofragorochsvar/blirundervisningenbattreimindreklasser.5.3b19111a146b5b338a61a3d.html

Begreppsdefinitionerna kring ”kvalitet” behöver förtydligas och grundas mer sakligt för att trovärdigheten i argumentationen skall ligga på en betryggande nivå.

Tillväxten kräver högre detaljnivå

Vi noterar att rapporten beskriver befolkningstillväxt i tre skolområden, men att det saknas information på detaljnivå som är synnerligen relevanta utifrån framtida allokering av resurser. För att förstå det framtida behovet av skola hos kommunens invånare behöver förvaltningen förstå tillväxten inom rätt åldersgrupper. Exempelvis är en tillväxt inom de äldre åldersgrupperna relevanta utifrån äldreomsorg, men det saknar relevans i skolfrågan. Återigen saknas också en förankring i kommunens befintliga och önskade samhällsutveckling. Hur vill kommunen att inflyttningen av barnfamiljer skall se ut? Allokeringen av resurser inom skolan är synnerligen avgörande för denna utveckling. Återigen upplever vi att rapporten ger ett subjektivt perspektiv utan källhänvisningar och saklig argumentation. Vi saknar exempelvis en källförteckning av figur 4. Denna figur saknar också den detaljnivå vi efterfrågar.

Vad är ändamålsenliga lokaler?

Vi noterar att rapporten återkommande använder ”ändamålsenliga lokaler” som ännu ett svagt definierat begrepp. Vad betyder detta begrepp? Är det något som förvaltningen strävar efter så bör nybyggnation av skolor möjliggöra ändamålsenliga lokaler och något som förvaltningen bör förespråka tydligare. Nybyggnation bör komma före ombyggnation utifrån denna argumentation.

Hur blir rekrytering av lärare svårare?

På ett flertal ställen i rapporten hänvisas det till att det blir svårare att rekrytera lärare till tjänster där arbete behöver utföras på flera mindre orter. Vi ifrågasätter detta och efterfrågar saklig argumentation kring varför denna typ av tjänst blir mindre attraktiv samt statistik kring antalet sökande för olika lärartjänster. Exempelvis bör en lugn skola som ligger nära hav och natur ha högre attraktionskraft än en stökig skola mitt i staden. Detta är givetvis subjektiv argumentation från vår sida. Vi efterfrågar ett mer objektivt perspektiv från förvaltningen.

Stämmer elevantalet på Steningeskolan?

Slutligen vill vi ifrågasätta följande påstående i förvaltningens rapport kring Steningeskolan:

”Nuvarande skola har ett elevantal som ligger långt under det kvalitetskriterium på 100 elever som förvaltningen satt upp, och även en ny skola kommer att ligga under detta värde”

Utöver argumentationen kring bristen på saklig definition på kvalitetskriterium som vi har behandlat ovan så ifrågasätter vi huruvida en ny skola för F-6 kommer att understiga 100 elever. Vi har idag tre förskolor i Steninge som är fullbelagda. Denna tillströmning utöver den inflyttning av barnfamiljer som en ny skola bör ge tror vi kommer att ge Steninge skola F-6 långt fler än 100 elever, men vi vet inte säkert på grund av bristande information i rapporten.

Sammanfattning

Vi uppmuntrar kommunens tjänstemän att kontinuerligt tänka nytt och innovativt inom de områden de är ålagda att förvalta och utveckla. De bör dock undvika att lägga ut riktlinjer i offentligheten för hur samhällsbyggande funktioner som skola skall utvecklas. Detta bör komma från de folkvalda politikerna. I den argumentation som framförs i rapporten läser vi ut subjektiva undertoner av ekonomiska värden snarare än samhällsbyggande. Detta är riskabelt och bör ifrågasättas.

Styrelsemöte 15/4 2015

15 April var det Styrelsemöte för SeF.

Medverkande på mötet:
Anders Darelius
Ann-Sophie Cordes
Richard Fransson
Ludvig Åhlin
Johan Fernbrant
Johanna Davidsson

Det bestämdes att Steningeskolans dag ska hållas den 21/5 och ansvarig för att
kalla till möte är Richard.
Senare upptäcktes det att denna dag låg Kalvin Knatet så datumet flyttades till dagen innan den 20/5.

Med tanke på Barn och ungdomsnämndens (BUN) förslag på omorganisation av kommunens skolor, kom styrelsen överens om att Sef skulle lämna in en skrivelse. Ludde och Richard tar ansvar för detta brev.

Nästa möte den 4/6 klockan 20.00